گروه زبانشناسی-تماس

 

 

تلفن :  61112766

پست الکترونیکی :  ling.lit_ad@ut.ac.ir