گروه زبانشناسی-دروس مقاطع ارشد و دکترا

 

 

دروس مقطع کارشناسي ارشد 32 واحد

 

دروس كمبود 10 واحد :

 

 

زبانشناسي

2 واحد

 

آمار و روش تحقیق علمی

2 واحد

 

تاريخچه زبانهاي ايراني

2 واحد

 

آوا شناسي

2 واحد

 

اصول دستور زبان

2 واحد

 

 

 

دروس اختياري 4 واحد :

 

زبانشناسي رايانه اي 

2 واحد

 

 روانشناسي زبان

2 واحد

 

 تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني

و اسلامي درباره زبان

2 واحد

 

 آوا شناسي آزمايشگاهي

2 واحد

 

 زبانشناسي كاربردي

2 واحد

 

 نقش زبانشناسي در ترجمه

2 واحد

 

 بررسي ساخت يكي از زبانهاي ايراني

2 واحد

 

 تحقيق در زبانشناسي

2 واحد

 

زبان و منطق 

2 واحد

 

 گويش شناسي

2 واحد

 

 

دروس پايه و اصلي 24 واحد :

 

 

واژه شناسي

2 واحد

 

ساخت واژه

2 واحد

 

اصول معني شناسي

2 واحد

 

تاريخ زبانشناسي

2 واحد

 

مكاتب زبانشناسي

2 واحد

 

دستور گشتاري

2 واحد

 

زبانشناسي تطبيقي

2 واحد

 

ساخت زبان فارسي

2 واحد

 

تطور زبان فارسي

2 واحد

 

تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي

2 واحد

 

شيوه استدلال نحوي

2 واحد

 

جامعه شناسي زبان

2 واحد

 

رساله 4 واحد

 

 دروس مقطع دكتري 22 واحد

 

هر سال با مشاوره اساتيد راهنما تعدادي از دروس اختياري ارائه خواهد شد.

 

دروس اختياري :

 

 

نشانه شناسي

2 واحد

 

مسائل زبانشناسي تاريخي و تطبيقي

2 واحد

 

زبانشناسي كاربردي

2 واحد

 

ادبيات از ديدگاه زبانشناسي

2 واحد

 

جامعه شناسي زبانشناسي

2 واحد

 

روانشناسي زبان

2 واحد

 

تاريخ زبانشناسي

2 واحد

 

زبان و منطق

2 واحد

 

تحقيق آزاد

2 واحد

 

گويشهاي ايراني

2 واحد

 

سمينار مسائل ميان رشته اي زبان

2 واحد