گروه زبانشناسی-دروس مقاطع ارشد و دکترا

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد 32 واحد

 

دروس کمبود 10 واحد :

 

 

زبانشناسی

2 واحد

 

آمار و روش تحقیق علمی

2 واحد

 

تاریخچه زبانهای ایرانی

2 واحد

 

آوا شناسی

2 واحد

 

اصول دستور زبان

2 واحد

 

 

 

دروس اختیاری 4 واحد :

 

زبانشناسی رایانه ای 

2 واحد

 

 روانشناسی زبان

2 واحد

 

 تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی

و اسلامی درباره زبان

2 واحد

 

 آوا شناسی آزمایشگاهی

2 واحد

 

 زبانشناسی کاربردی

2 واحد

 

 نقش زبانشناسی در ترجمه

2 واحد

 

 بررسی ساخت یکی از زبانهای ایرانی

2 واحد

 

 تحقیق در زبانشناسی

2 واحد

 

زبان و منطق 

2 واحد

 

 گویش شناسی

2 واحد

 

 

دروس پایه و اصلی 24 واحد :

 

 

واژه شناسی

2 واحد

 

ساخت واژه

2 واحد

 

اصول معنی شناسی

2 واحد

 

تاریخ زبانشناسی

2 واحد

 

مکاتب زبانشناسی

2 واحد

 

دستور گشتاری

2 واحد

 

زبانشناسی تطبیقی

2 واحد

 

ساخت زبان فارسی

2 واحد

 

تطور زبان فارسی

2 واحد

 

تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی

2 واحد

 

شیوه استدلال نحوی

2 واحد

 

جامعه شناسی زبان

2 واحد

 

رساله 4 واحد

 

 دروس مقطع دکتری 22 واحد

 

هر سال با مشاوره اساتید راهنما تعدادی از دروس اختیاری ارائه خواهد شد.

 

دروس اختیاری :

 

 

نشانه شناسی

2 واحد

 

مسائل زبانشناسی تاریخی و تطبیقی

2 واحد

 

زبانشناسی کاربردی

2 واحد

 

ادبیات از دیدگاه زبانشناسی

2 واحد

 

جامعه شناسی زبانشناسی

2 واحد

 

روانشناسی زبان

2 واحد

 

تاریخ زبانشناسی

2 واحد

 

زبان و منطق

2 واحد

 

تحقیق آزاد

2 واحد

 

گویشهای ایرانی

2 واحد

 

سمینار مسائل میان رشته ای زبان

2 واحد