گروه زبانشناسی-معرفی

 

گروه زبانشناسی همگانی فعالیت خود را از سال 1343 تحت عنوان گروه زبانشناسی همگانی و فرهنگ های باستانی شروع کرد و از آغاز سال تحصـــــــــــــیلی71 –1370 گروه زبانشناسی همگانی از گروه فرهنگ و زبانهای باستانی جدا شد . این گروه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی زبانشناسی دانشجو می پذیرد . اعضای هیئت علمی 6 نفره این گروه را 4  استاد و  2  استادیار تشکیل می دهند .

 

معرفی رشته :

دانشجویان این رشته به مطالعه علمی زبان انسان و توصیف قالب ها و قواعد حاکم بر آن می پردازند . در این رشته زبان از جنبه های ساختاری ، اجتماعی ، فرهنگی ، ادبی و آموزشی ، روانشناختی ، زیستی و دیگر زمینه های مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد . دانش آموختگان این رشته می توانند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دیگر سازمانها در زمینه های زیر خدمت کنند :

 آموزشی : موزش دروس مرتبط با زبانشناسی در رشته های زبان و ادبیات فارسی ، زبانهای خارجی ، علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و پزشکی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان (روانشناسی زبان در امر تدریس و فراگیری زبانهای خارجی و زبان مادری ، آسیب شناسی زبان ، گفتاردرمانی نتیجه تحقیقات زبانشناسی و روانشناسی زبان می باشد . )

 پژوهشی : همکاری در تحقیقات مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، فرهنگ نویسی ، بررسی گویشها ، ترجمه ، ویرایش و تحقیقات در زمینه تدوین کتب درسی فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی

 مشاوره ای : مشاوره در امور تربیتی ، توانبخشی ، کامپیوتر و مهندسی ارتباطات ، سوادآموزی و تدوین مواد آموزشی و حفظ میراث فرهنگی

 

این گروه همچنین کتابخانه تخصصی کوچکی با حدود 500  جلد کتاب دراختیار دارد.