گروه زبانشناسی-معرفی

 

گروه زبانشناسي همگاني فعاليت خود را از سال 1343 تحت عنوان گروه زبانشناسي همگاني و فرهنگ هاي باستاني شروع كرد و از آغاز سال تحصـــــــــــــيلي71 –1370 گروه زبانشناسي همگاني از گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني جدا شد . اين گروه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي زبانشناسي دانشجو مي پذيرد . اعضاي هيئت علمي 6 نفره اين گروه را 4  استاد و  2  استاديار تشكيل مي دهند .

 

معرفي رشته :

دانشجويان اين رشته به مطالعه علمي زبان انسان و توصيف قالب ها و قواعد حاكم بر آن مي پردازند . در اين رشته زبان از جنبه هاي ساختاري ، اجتماعي ، فرهنگي ، ادبي و آموزشي ، روانشناختي ، زيستي و ديگر زمينه هاي مرتبط مورد بررسي قرار مي گيرد . دانش آموختگان اين رشته مي توانند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و ديگر سازمانها در زمينه هاي زير خدمت كنند :

 آموزشي : موزش دروس مرتبط با زبانشناسي در رشته هاي زبان و ادبيات فارسي ، زبانهاي خارجي ، علوم انساني ، علوم اجتماعي ، علوم تربيتي و پزشكي و همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان (روانشناسي زبان در امر تدريس و فراگيري زبانهاي خارجي و زبان مادري ، آسيب شناسي زبان ، گفتاردرماني نتيجه تحقيقات زبانشناسي و روانشناسي زبان مي باشد . )

 پژوهشي : همكاري در تحقيقات مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، فرهنگ نويسي ، بررسي گويشها ، ترجمه ، ويرايش و تحقيقات در زمينه تدوين كتب درسي فارسي در مقاطع مختلف تحصيلي

 مشاوره اي : مشاوره در امور تربيتي ، توانبخشي ، كامپيوتر و مهندسي ارتباطات ، سوادآموزي و تدوين مواد آموزشي و حفظ ميراث فرهنگي

 

اين گروه همچنين كتابخانه تخصصي كوچكي با حدود 500  جلد كتاب دراختيار دارد.