گروه زبانشناسی-هیات علمی

 

مدیر گروه :  آقاي دكتر محمود بی جن خان

 

   

اعضاي هيات علمي گروه زبانشناسی

رتبه علمی

علی افخمی

استاد

محمود بی جن خان

استاد

علی درزی

استاد

غلامرضا دین محمدی استادیار

غلامحسین کریمی دوستان

استاد

مزدک انوشه استادیار