گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-تماس

 

 

تلفن :  66950930

پست الکترونیکی :   acl.lit_ad@ut.ac.ir