گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-دروس دکترا

 

دروس مقطع دکترا

دروس  جبرانی :

ارزش همه دروس 2 واحد است .

 


اوستا 1: يسن

زبان سغدي

فارسي ميانه 1: پازند

سنسكريت 1

 

 اگر دانشجويي درس زبان سغدي يا زبان سنسكريت 1 رادر دوره كارشناسي ارشد گذرانده باشد ؛ از گذراندن اين دو درس معاف است.

 

دروس اختیاری :

ارزش همه دروس 2 واحد است.

 


اديان ايران باستان

زبان سكايي (ختني)

سغدي 3: متون مسيحي

 سنسكريت 3: ريگ‌ودا

كتيبه‌هاي فارسي ميانه

 

 دانشجويان موظفند دو درس از دروس اختياري را با توجه به موضوع پايان نامه انتخاب كنند و بگذرانند.

 

دروس اصلی :

 ارزش همه دروس 2 واحد است .

 


اوستا 2: يسن هفت‌ها

 سنسكريت 2

 فارسي ميانه 2: زند

اوستا 3: گاهان 

 سغدي 1: متون مانوي

فارسي ميانه 3: دينكرد

سغدي 2: متون بودايي

 

پایان نامه : 24 واحد