گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-دروس کارشناسی ارشد

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد

دروس پیش نیاز :

 ارزش همه دروس 2 واحد است.

 

 


زبان فارسی میانه

زبان اوستایی

زبان فارسی باستان

فرهنگ ایران باستان

 مقدمات زبانشناسی

روش تحقیق

 

دروس اختیاری :

ارزش همه دروس 2 واحد است.

 


پهلوی اشکانی کتیبه ای

اساطیر ایران

زبان سغدی

زبان سنسکریت 2

 

دروس اصلی : 24 واحد

ارزش همه دروس 2 واحد است.

 


اوستا 1: و ندیداد

اوستا 2:  یشتها 1

اوستا 3:  یشتها 2

نوشته های فارسی باستان

فارسی میانه کتیبه ای

فارسی میانه 1: اندرزنامه

فارسی میانه 2: متون غیر دینی

فارسی میانه 3: متون دینی

فارسی میانه ترفانی 1

فارسی میانه ترفانی 2

پهلوی اشکانی ترفانی

زبان سنسکریت 1

 

 

پایان نامه : 4 واحد