گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-دروس کارشناسی ارشد

 

دروس مقطع کارشناسي ارشد

دروس پیش نیاز :

 ارزش همه دروس 2 واحد است.

 

 


زبان فارسي ميانه

زبان اوستايي

زبان فارسي باستان

فرهنگ ايران باستان

 مقدمات زبانشناسي

روش تحقيق

 

دروس اختیاری :

ارزش همه دروس 2 واحد است.

 


پهلوي اشكاني كتيبه اي

اساطير ايران

زبان سغدي

زبان سنسكريت 2

 

دروس اصلی : 24 واحد

ارزش همه دروس 2 واحد است.

 


اوستا 1: و نديداد

اوستا 2:  يشتها 1

اوستا 3:  يشتها 2

نوشته هاي فارسي باستان

فارسي ميانه كتيبه اي

فارسي ميانه 1: اندرزنامه

فارسي ميانه 2: متون غير ديني

فارسي ميانه 3: متون ديني

فارسي ميانه ترفاني 1

فارسي ميانه ترفاني 2

پهلوي اشكاني ترفاني

زبان سنسكريت 1

 

 

پایان نامه : 4 واحد