گروه فرهنگ و زبانهای باستانی-هیات علمی

 

 مدیر گروه : آقاي دكتر محمود جعفری دهقی

 

اعضاي هيات علمي گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

رتبه علمی

حسن رضایی باغ بیدی

استاد

محمود جعفری دهقی

استاد

علی شهیدی

استادیار

احمد قائم مقامی استادیار

آژیده مقدم

استادیار