گروه فلسفه-دروس دکترا

 

دروس مقطع دکتری 

 

تعداد کل واحدهای درسی :

 


دروس الزامی غربی

10 واحد

دروس الزامی اسلامی

6 واحد

دروس اختیاری

2 واحد

دروس جبرانی در صورت تایید گروه

 24 واحد

رساله 

 

 

لیست دروس الزامی :

 

الف- فلسفه غرب :

 

مابعدالطبیعیه تطبیقی 1

مابعدالطبیعیه تطبیقی 2

فلسفه افلاطون یا فلسفه نوافلاطونی

فلسفه ارسطو

فلسفه دکارت یا اسپینوزا یا لایبنیس

فلسفه دکارت

فلسفه های اگزیستانس ( پدیدار شناسی )

سمینار (یا ) تاریخ و فلسفة منطق

 

 

ب- فلسفه اسلامی :

 

علم کلام یا عرفان

فلسفه اسلامی 1 ( مشاء و اشراق )

فلسفه اسلامی 2 ( فلسفه  ملاصدرا )

 

 

لیست دروس اختیاری :

 

فلسفه قبل از سقراط

فلسفه در قرون وسطی

فلسفه هگل و ایدئالیسم آلمان

فلسفه برگسن

فلسفه پراگماتیسم ( صلاح علمی )

فلسفه های تحلیلی و زبانی

 

 

        جدول دروس کمبود رشته فلسفه گرایش های فلسفه یونان و قرون وسطی و عصر جدید و فلسفه معاصر :

 


مابعدالطبیعیه تطبیقی 1

2 واحد

مابعدالطبیعیه تطبیقی 2

2 واحد

سپینوزا

2 واحد

لایبنیس

2 واحد

فلسفه دکارت

2 واحد

فلسفه پراگماتیسم(صلاح عملی)

2 واحد

 

     

جدول دروس اصلی رشته فلسفه گرایش های فلسفه یونان و قرون وسطی و عصر جدید و فلسفه معاصر :

 


مسائل مهم فلسفه یونان و قرون وسطی

2 واحد

مسائل مهم فلسفه جدید

2 واحد

مسائل مهم فلسفه معاصر

2 واحد

مسائل مهم فلسفه اسلامی

2 واحد

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی :

 


پیش سقراطیان

2 واحد

افلاطون

2 واحد

ارسطو

2 واحد

قرون وسطی

2 واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی :

 


سمینار فلسفی

2 واحد
فلسفه کانت

2 واحد

فلسفه نوافلاطونی

2 واحد

فلسفه مشاء و اشراق

2 واحد

حکمت متعالیه

2 واحد

فلسفه عقلی-تجربی

2 واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

2 واحد

 

تذکر: از میان 14 واحد دروس اختیاری اعلام شده فقط 4 واحد باید انتخاب شود .

 

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید :

 


فلاسفه عقلی مسلک

2 واحد

فلاسفه تجربی

2 واحد

فلسفه کانت

2 واحد

فلسفه معاصر

2 واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید :

 


سمینارفلسفی

2 واحد

فلسفه تحلیلی

2 واحد

فلسفه هگل و ایدئالیسم آلمان

2 واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

2 واحد

 

تذکر:  از میان 8 واحد دروس اختیاری اعلام شده  فقط 4 واحد باید انتخاب گردد

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر :

 


ریشه های فلسفه معاصر در فلسفه جدید

2 واحد

پدیدارشناسی

2 واحد

مدرنیسم و پست مدرنن

2 واحد

اگزیستانسیالیسم

2 واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر :

 


سمینار فلسفی

2 واحد
فلسفه تحلیلی

2 واحد

شناخت شناسی

2 واحد

معنی شناسی در فلسفه منطق

2 واحد

هرمنوتیک

2 واحد

 فلسفه های نوکانتی و نو هگلی

2 واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

2 واحد

 

تذکر : از میان 14 واحد دروس اعلام شده فقط 4 واحد انتخاب شود.