گروه فلسفه-دروس دکترا

 

دروس مقطع دکتري 

 

تعداد کل واحدهای درسی :

 


دروس الزامي غربي

10 واحد

دروس الزامي اسلامي

6 واحد

دروس اختياري

2 واحد

دروس جبرانی در صورت تایید گروه

 24 واحد

رساله 

 

 

لیست دروس الزامی :

 

الف- فلسفه غرب :

 

مابعدالطبيعيه تطبيقي 1

مابعدالطبيعيه تطبيقي 2

فلسفه افلاطون يا فلسفه نوافلاطوني

فلسفه ارسطو

فلسفه دكارت يا اسپينوزا يا لايبنيس

فلسفه دكارت

فلسفه هاي اگزيستانس ( پديدار شناسي )

سمينار (يا ) تاريخ و فلسفة منطق

 

 

ب- فلسفه اسلامی :

 

علم كلام يا عرفان

فلسفه اسلامي 1 ( مشاء و اشراق )

فلسفه اسلامي 2 ( فلسفه  ملاصدرا )

 

 

لیست دروس اختیاری :

 

فلسفه قبل از سقراط

فلسفه در قرون وسطي

فلسفه هگل و ايدئاليسم آلمان

فلسفه برگسن

فلسفه پراگماتيسم ( صلاح علمي )

فلسفه هاي تحليلي و زباني

 

 

        جدول دروس کمبود رشته فلسفه گرایش های فلسفه یونان و قرون وسطی و عصر جدید و فلسفه معاصر :

 


مابعدالطبيعيه تطبيقي 1

2 واحد

مابعدالطبيعيه تطبيقي 2

2 واحد

سپينوزا

2 واحد

لايبنيس

2 واحد

فلسفه دكارت

2 واحد

فلسفه پراگماتیسم(صلاح عملی)

2 واحد

 

     

جدول دروس اصلی رشته فلسفه گرایش های فلسفه یونان و قرون وسطی و عصر جدید و فلسفه معاصر :

 


مسائل مهم فلسفه يونان و قرون وسطي

2 واحد

مسائل مهم فلسفه جديد

2 واحد

مسائل مهم فلسفه معاصر

2 واحد

مسائل مهم فلسفه اسلامي

2 واحد

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی :

 


پيش سقراطيان

2 واحد

افلاطون

2 واحد

ارسطو

2 واحد

قرون وسطی

2 واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی :

 


سمينار فلسفي

2 واحد
فلسفه كانت

2 واحد

فلسفه نوافلاطوني

2 واحد

فلسفه مشاء و اشراق

2 واحد

حکمت متعالیه

2 واحد

فلسفه عقلی-تجربی

2 واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

2 واحد

 

تذكر: از ميان 14 واحد دروس اختياري اعلام شده فقط 4 واحد بايد انتخاب شود .

 

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید :

 


فلاسفه عقلي مسلك

2 واحد

فلاسفه تجربي

2 واحد

فلسفه كانت

2 واحد

فلسفه معاصر

2 واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید :

 


سمينارفلسفي

2 واحد

فلسفه تحليلي

2 واحد

فلسفه هگل و ايدئاليسم آلمان

2 واحد

مسائل مهم عرفان و كلام اسلامي

2 واحد

 

تذكر:  از ميان 8 واحد دروس اختياري اعلام شده  فقط 4 واحد بايد انتخاب گردد

 

جدول دروس تخصصی رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر :

 


ريشه هاي فلسفه معاصر در فلسفه جديد

2 واحد

پديدارشناسي

2 واحد

مدرنيسم و پست مدرنن

2 واحد

اگزيستانسياليسم

2 واحد

 

 

جدول دروس اختیاری رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر :

 


سمينار فلسفي

2 واحد
فلسفه تحلیلی

2 واحد

شناخت شناسي

2 واحد

معني شناسي در فلسفه منطق

2 واحد

هرمنوتیک

2 واحد

 فلسفه های نوکانتی و نو هگلی

2 واحد

مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی

2 واحد

 

تذكر : از ميان 14 واحد دروس اعلام شده فقط 4 واحد انتخاب شود.