گروه فلسفه-دروس کارشناسی

 

 

  دروس مقطع کارشناسی

 

منطق قدیم 1

 4 واحد
منطق قدیم 2

2 واحد

منطق جدید 1

2 واحد

منطق جدید 2

2 واحد

علم کلام

4 واحد

فلسفه اسلامی 1

4 واحد

فلسفه اسلامی 2

4 واحد

فلسفه اسلامی 3

2 واحد

تاریخ فلسفه اسلامی 1 ( از آغاز تا ابن رشد )

4 واحد

تاریخ فلسفه اسلامی 2 ( از ابن رشد به بعد)

4 واحد

فلسفه اخلاق در تفکر غربی

2 واحد

فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی

2 واحد

عرفان نظری

4 واحد

فلسفه علوم 1

2 واحد

فلسفه علوم 2

2 واحد

متون فلسفی به زبان خارجی 1

4 واحد

متون فلسفی به زبان خارجی 2

4 واحد

متون فلسفی به زبان عربی 1

4 واحد

متون فلسفی به زبان عربی 2

4 واحد

تاریخ فلسفه یونان 1 ( از آغاز تا افلاطین )

4 واحد

تاریخ فلسفه یونان 2 ( از ارسطو تا افلاطین )

4 واحد

تاریخ فلسفه از آغاز قرون وسطی تا رنسانس

4 واحد

تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم

4 واحد

تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم قرن 19

4 واحد

تاریخ فلسفه جدید و معاصر

2 واحد

فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن 20

4 واحد

متافیزیک عمومی در غرب

4 واحد

 

دروس پابه : 

 ارزش هر درس 2 واحد است.

 


مکاتب روانشناسی 1

مکاتب روانشناسی 2

مکاتب جامعه شناسی

زبان خارجی پایه 1

زبان خارجی پایه 2

زبان عربی 1 

زبان عربی 2

 علم اصول

 علم و تمدن در اسلام

 

 

دروس اختیاری :

 ارزش هر درس 2 واحد است.

 


اصلاح شناسی فلسفی

تاریخ علم

تفکر در شرق آسیا ( چین و هند ) 

شناخت ادیان 

عربی 3

عرفان عملی

فلسفه تاریخ

فلسفه تطبیقی

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه سیاست

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

علم کلام

منتخب متون کلامی و فلسفی

متدولوژی و روش تحقیق

کلیات فلسفه (فلسفه عمومی)

 

 

دروس عمومی :

 

اخلاق و تربیت اسلامی

2 واحد
انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2 واحد

پیش نیاز زبان خارجه 1

3 واحد

پیش نیاز زبان خارجه 2

3 واحد

 تاریخ اسلام

2 واحد

 تربیت بدنی 1

1 واحد

 تربیت بدنی 2

1 واحد

زبان خارجی عمومی

3 واحد

زبان فارسی

3 واحد

متون اسلامی

2 واحد

معارف اسلامی 1

2 واحد

معارف اسلامی 2

2 واحد

تنظیم خانواده