گروه فلسفه-دروس کارشناسی

 

 

  دروس مقطع کارشناسي

 

منطق قديم 1

 4 واحد
منطق قديم 2

2 واحد

منطق جدید 1

2 واحد

منطق جدید 2

2 واحد

علم كلام

4 واحد

فلسفه اسلامي 1

4 واحد

فلسفه اسلامي 2

4 واحد

فلسفه اسلامي 3

2 واحد

تاريخ فلسفه اسلامي 1 ( از آغاز تا ابن رشد )

4 واحد

تاريخ فلسفه اسلامي 2 ( از ابن رشد به بعد)

4 واحد

فلسفه اخلاق در تفكر غربي

2 واحد

فلسفه اخلاق در تفكر اسلامی

2 واحد

عرفان نظري

4 واحد

فلسفه علوم 1

2 واحد

فلسفه علوم 2

2 واحد

متون فلسفي به زبان خارجي 1

4 واحد

متون فلسفي به زبان خارجي 2

4 واحد

متون فلسفي به زبان عربي 1

4 واحد

متون فلسفي به زبان عربي 2

4 واحد

تاريخ فلسفه يونان 1 ( از آغاز تا افلاطين )

4 واحد

تاريخ فلسفه يونان 2 ( از ارسطو تا افلاطين )

4 واحد

تاريخ فلسفه از آغاز قرون وسطي تا رنسانس

4 واحد

تاريخ فلسفه از بيكن تا هيوم

4 واحد

تاريخ فلسفه از كانت تا نيمه دوم قرن 19

4 واحد

تاريخ فلسفه جديد و معاصر

2 واحد

فلسفه معاصر و مكاتب جديد قرن 20

4 واحد

متافيزيك عمومي در غرب

4 واحد

 

دروس پابه : 

 ارزش هر درس 2 واحد است.

 


مكاتب روانشناسي 1

مكاتب روانشناسي 2

مكاتب جامعه شناسي

زبان خارجي پايه 1

زبان خارجي پايه 2

زبان عربي 1 

زبان عربي 2

 علم اصول

 علم و تمدن در اسلام

 

 

دروس اختیاری :

 ارزش هر درس 2 واحد است.

 


اصلاح شناسي فلسفي

تاريخ علم

تفكر در شرق آسيا ( چين و هند ) 

شناخت اديان 

عربي 3

عرفان عملي

فلسفه تاريخ

فلسفه تطبيقي

فلسفه تعليم و تربيت

فلسفه سياست

فلسفه هنر و زيبايي شناسي

علم كلام

منتخب متون كلامي و فلسفي

متدولوژي و روش تحقيق

كليات فلسفه (فلسفه عمومي)

 

 

دروس عمومی :

 

اخلاق و تربيت اسلامي

2 واحد
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2 واحد

پيش نياز زبان خارجه 1

3 واحد

پيش نياز زبان خارجه 2

3 واحد

 تاريخ اسلام

2 واحد

 تربيت بدني 1

1 واحد

 تربيت بدني 2

1 واحد

زبان خارجي عمومي

3 واحد

زبان فارسي

3 واحد

متون اسلامي

2 واحد

معارف اسلامي 1

2 واحد

معارف اسلامي 2

2 واحد

تنظيم خانواده