گروه فلسفه-دروس کارشناسی ارشد

 

دروس مقطع کارشناسي ارشد

  تعداد کل واحدهای درسی :

 


دروس الزامي غربي

18 واحد

دروس الزامي اسلامي

6 واحد

دروس اختياري

2 واحد

پایان نامه

6 واحد

 

 

  ارزش هر واحد درسي دوره كارشناسي ارشد 2 واحد است.

دروس اختیاری :

 


فلسفه هاي تحليلي و زباني

فلسفه هاي حيات ( بخصوص برگسون )

تفكر در شرق آسيا ( چين و هند )

عرفان نظري

فلسفه تطبيقي

منطق قديم

كلام اسلامي

زبان يوناني

زبان لاتين

فلسفه اخلاق

فلسفه تاريخ

فلسفه هنر

فلسفه سياست و حقوق

فلسفه علم

سمينار

تفسير متون فلسفي

متون حكمت اسلامي ( مشاء و اشراق )

متون حكمت اسلامي ( كلام و عرفان )

فلسفه پيش از سقراط (دوره هاي پيش از سقراط و سقراطي)

فلسفه افلوطين

فلسفه قرون وسطي

فلسفه اسپينوزا

فلسفه لايبنيتس

فلسفه تجربي زبان انگليسي

 

 

دروس الزامی غرب :

 

تفسير متون فلسفي

فلسفه افلاطون

فلسفه ارسطو

فلسفه دكارت

فلسفه كانت (1)

فلسفه كانت (2)

فلسفه هگل

فلسفه هاي اگزيستانس

فلسفه هاي معاصر

 

دروس الزامی اسلامی : 

 


فلسفه مشاء

حكمت اشراق

حكمت متعاليه ( ملاصدرا)