گروه فلسفه-معرفی

 

فلسفه نه تنها در گذشته مادر علوم محسوب مي شده است، بلكه امروز نيز زيربناي علوم انساني به شمار مي آيد. رشته فلسفه، ابتدا در دارالمعلمين عالي به همراه رشته هاي ادبيات فارسي و ادبيات عرب در سال 1296 تأسيس شد و از سال 1307 شروع به فعاليت كرد. پس از تشكيل دانشكده ادبيات در سال 1313 اين گروه با عنوان گروه فلسفه و علوم تربيتي و روانشناسي اقدام به پذيرش دانشجو كرد و در سال 1343 رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي از فلسفه جدا شدند. تحصيلات تكميلي در اين گروه  از سال 1336 آغاز به فعاليت نموده  و تاكنون حدود 250 عنوان رساله در مقاطع دكتري و کارشناسي ارشد در موضوعات فلسفه غرب و فلسفه تطبيقي در اين گروه دفاع شده است. اين گروه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي، گرايش فلسفه دانشجو مي پذيرد. اعضاي هيئت علمي 12 نفره اين گروه شامل 1  استاد ،7 دانشيار و 4 استاديار ميباشد.

 

معرفي رشته :

فلسفه نقش اساسي در ايجادخودآگاهي انساني و معنوي بشر دارد. علاوه براين بازيابي هويت فرهنگي جامعه اسلامي شيعي تا حد زيادي متوقف بر احياي تفكر فلسفي و فعال كردن سنت عميق فلسفي اسلامي در ارتباطات كنوني جهاني است. بنابراين جامعه اسلامي نياز به انديشمندان آگاه و صاحب نظري دارد كه علاوه بر آگاهي به جريان تفكر فلسفي بين المللي و غربي نسبت به فلسفه اسلامي نيز وقوف و تسلط داشته باشند كه براي عده اي از پژوهشگران مطرح مي شود. دانش آموختگان اين رشته مي توانند :

 دروس فلسفه و منطق را در دبيرستان ها تدريس كنند

 به عنوان مدرس دانشگاهي رشته فلسفه يا درس هاي پايه رشته هاي ديگر كه به فلسفه ارتباط دارند فعاليت كنند 

 به عنوان محقق، مؤلف و يا مترجم آثار فلسفي در مراكز مختلف دولتي و خصوصي ايفاي نقش كنند

 

نشريه تخصصي «فلسفه» از طرف اين گروه پس از سالها توقف مجدداً به صورت فصلنامه درحال انتشار است كه ضميمه مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني است.

اين گروه داراي كتابخانه اي تخصصي با حدود 6000  جلد كتاب به زبانهاي فارسي  انگليسي  فرانسه  عربي و آلماني است