گزارش تصويري از مراسم معرفي رئيس جديد دانشكده ادبيات و علوم انساني

گزارش تصويري از مراسم معرفي رئيس جديد دانشكده ادبيات و علوم انساني

31/01/95