گزارش تصویری از مراسم معرفی رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گزارش تصویری از مراسم معرفی رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

31/01/95