گزارش مصور از تقدیر از هیأت ورزشی کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گزارش مصور از تقدیر از هیأت ورزشی کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

3/3/96

 

گزارش مصور از تقدیر از هیأت ورزشی کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی