اخبار دانشکده اخبار دانشکده

Return to Full Page
« عودة

چشم انداز منظر باستان شناسی محور ساسانی فارس : مفاهیم و دیدگاهها

چشم انداز منظر باستان شناسی محور ساسانی فارس : مفاهیم و دیدگاهها

23/2/97

 

سخنرانی آقای دکتر علیرضا عسگری چاوردی تحت عنوان « چشم انداز منظر باستان شناسی محور ساسانی فارس : مفاهیم و دیدگاهها » دوشنبه مورخ 1397/02/24 ساعت 12-10 در تالار باستانی پاریزی برگزاری می گردد.