جلسه دفاعیه آقای سجاد علی بیگی

 

جلسه دفاعیه آقای سجاد علی بیگی با موضوع ( تحلیل الگوهای بهره برداری از منابع سنگ و فن آوری دوره پارینه سنگی در دره کران بزان زاگرس مرکزی ) با حضور دکتر کمال الدین نیکنامی(استاد راهنما )  دکتر فریدون بیگلری و پرفسور پدر مورتنسن ( استادان مشاور ) دکتر عباس مترجم ( داور خارجی ) و دکتر حسن فاضلی نشلی ( داور داخلی )  یکشنبه 16/6/93 از ساعت  30 : 15 - 30 : 13 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .