بنياد حاميان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران


هيات موسس بنياد حاميان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ( به اختصار بنياد ادبيات ) در تاريخ 22/4/1394 با معرفي جناب آقاي دكتر احمد حاجي بابايي براي عضويت در هيات مديره بنياد حاميان ادبيات مراحل تشكيل بنياد ادبيات را آغاز نمود. اولين جلسه مجمع عمومي بنياد حاميان ادبيات در تاريخ 23/4/1394 تشكيل و اعضاء حقوقي هيات مديره بنياد حاميان ادبيات به شرح زير انتخاب گرديدند.


1 - آقاي دكتر رسول جعفريان ( عضواصلي )
2 - آقاي مهندس عليرضا علي اكبر ( عضو اصلي )
3 - آقاي دكتر محسن نجم آبادي ( عضو اصلي )
4 - آقاي دكتر عليمحمد موذني ( عضو علي البدل )
5 - آقاي دكتر غلامرضا ظريفيان ( عضو علي البدل )

 

در اولين جلسه هيات مديره در تاريخ 27/7/94 با حضور اعضاء حقيقي و حقوقي، رئيس بنياد، دبير بنياد، نايب رئيس هيات مديره و خزانه دار هيات مديره انتخاب گرديدند و اكنون هيات مديره بنياد حاميان ادبيات به شرح زير فعاليت دارد.
 

1 -  آقاي دكتر محسن نجم آبادي ( رئيس بنياد )
2 - آقاي دكتر حاج بابايي ( دبير بنياد)
3 - آقاي مهندس عليرضا علي اكبر ( نايب رئيس بنياد )
4 - آقاي دكتر غلامرضا ظريفيان ( خزانه دار و عضو علي البدل )
5 - آقاي دكتر غلامحسين كريمي دوستان ( رئيس دانشكده و عضو حقوقي )
6 - آقاي دكتر عدنان طهماسبي ( بازرس اصلي )
7 - آقاي دكتر روح اله هادي ( بازرس اصلي )
8 - آقاي دكتر محمد افشين وفايي ( بازرس علي البدل )

 

بنياد حاميان ادبيات طبق اساسنامه زير كه در تاريخ 22/4/94 به تصويب هيات موسس آن رسيده است فعاليت مي نمايد.

 


اساسنامه بنياد حاميان دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

 

مقدمه:
با استعانت از ذات باری تعالی و پيروي از سنت انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السلام و در راستای ترویج فرهنگ حسنه نیکوکاری و ایجاد انگیزه در افراد نیک اندیش و به استناد تبصره 4 ماده 12 اساسنامه بنیاد دانشگاه، بنيادحاميان دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران در جهت حمایت از اهداف، رسالت ها و مأموریت های دانشکده بر اساس اساسنامه حاضر تأسیس می شود.


فصل اول: كليات، اهداف و تعاریف

ماده 1- در این اساسنامه بنياد حاميان دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تهران به اختصار" بنياد ادبيات" و بنياد حاميان دانشگاه تهران به اختصار "بنياد دانشگاه" ناميده مي شوند.
ماده 2- بنياد ادبيات داراي تابعيت ايراني است و ملزم به فعالیت در چارچوب قوانين موضوعه جمهوري اسـلامي
ايران است.
ماده 3- مدت فعاليت بنياد ادبيات از آغاز تأسيس، نامحدود است.
ماده 4- گستره ی فعاليت های بنياد ادبيات "ملی و بین المللی" است و دفتر آن در محل دانشکده است.
تبصره 1- بنياد ادبيات از نظر مالی و حقوقی مستقل است و تحت نظارت بنیاد دانشگاه در راستاي حمايت از دانشكده فعالیت می نماید.
تبصره 2- بنياد ادبيات در راستای فعالیت ها و اهداف خود، مجاز به تعامل و همكاري با بنيادها و مجامع خيريه مشابه و سایر سازمانها و دستگاههاي ذيربط در داخل و خارج كشور با رعایت مصالح و قوانین موضوعه کشور می باشد.
ماده 5- هیأت موسس بنياد ادبيات حداقل شامل 9 نفر از اعضای هیأت علمی، پیشکسوتان، خیران و دوستداران دانشکده ادبيات و علوم انساني می باشد که با انتخاب شورای دانشکده و با نظارت بنیاد دانشگاه تعیین می شوند. اين هيات پس از تصویب اساسنامه بنياد ادبيات و برگزاری اولین شورای عمومی و تنظیم صورتجلسه منحل    می گردد و پس از انحلال هیأت موسس، اعضای آن به عنوان حاميان ويژه بنياد ادبيات محسوب می گردند.


اهداف:
ماده 6- هدف از تشكيل بنياد ادبيات، بهره گيري از حمایت هاي مادي و معنوي خيّران و واقفان، ساماندهی جذب، تشويق و ترغيب نیکوکاران و نيك انديشان در تقویت و گسترش زیرساخت های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشکده به شرح ذيل است:
1-6- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشکده
2-6- ارائه مشاوره و بسترسازي جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري بهينه ی خيّران در دانشکده
3-6- شناسایي، تقدير و حمايت همه جانبه از خيّران، واقفان و حامیان دانشکده 
4-6- نظارت بر حُسن انجام نیات و اهداف شرعیه خیّران و واقفان در طول حیات ایشان و بعد از آن
5-6- تصميم گيري و برنامه ریزی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشکده با همکاری بنیاد دانشگاه
6-6- پیگیری جذب اعتبارات و حمایت های وزارت علوم،  سایر دستگاه های اجرایی و خيّر با همکاری بنیاد دانشگاه
7-6- حمایت از دانشجویان نیازمند دانشکده از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا از سایر طرق قانونی
8-6- حمایت و پشتیبانی از طرحهای توسعه فیزیکی، علمی ، فرهنگی و رفاهي دانشکده
9-6- حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده و کمک به تجهیز مراکز تحقیقاتی دانشکده.
10-6- حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان خلاق و کارآفرین و دانش آموختگان دانشکده برای تأسیس شرکتهای دانش بنیان

حاميان:
ماده 7- حاميان به افرادی اطلاق می شود که داوطلبانه بنياد ادبيات را با کمکهای معنوی و مادی خود حمایت    می کنند.
ماده 8- حامي بودن در بنياد ادبيات، داوطلبانه و افتخاری بوده و در جهت تحقق اهداف این اساسنامه مي باشد.
تبصره- شرایط و نحوه جذب و فعالیت حاميان بر اساس آیین نامه مصوب بنياد ادبيات دانشکده است.

فصل دوم: ارکان بنياد ادبيات
ماده 9- ارکان بنياد ادبيات عبارتند از: 1- شورای عمومي 2- هيأت مديره 3- بازرسان 


شورای عمومي:
ماده 10- ترکیب شورای عمومي عبارتند از: هیأت مديره بنياد ادبيات، حاميان، مديرعامل بنياد. شوراي عمومي بنياد ادبيات سالانه يك بار به دعوت رئیس هيات مديره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب ایشان به دعوت هر یک از اعضای هیأت مديره با استفاده از پست سفارشی کتبی، پست الکترونیکی يا اطلاع رسانی از طریق بنياد ادبيات، تشكيل جلسه مي دهد. 
تبصره 1- زمان تشكيل شورای عمومي حداکثر 3 ماه پس از پايان هر سال مالي مي باشد.
تبصره 2- اولین شورای عمومی به دعوت نماینده هیأت موسس تشکیل می گردد.

ماده 11- شورای عمومي عادي با حضور بیش از نیمی اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا نافذ است.
تبصره 1- در ابتدای اولين جلسه شورای عمومی رئیس سنی جلسه اداره جلسه را به عهده داشته و با نظر اعضا، نايب رئیس و دو نفر منشی را انتخاب می نماید.
تبصره 2- در صورت عدم تشكيل شورای عمومي عــادي نوبت اول به علت به حد نصاب نرسيدن، رئيس هيات مديره با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشكيل جلسة عادی نوبت دوم تا حداكثر يك ماه بعد اقدام مي نمايد كه اين جلسه با هر تعداد از اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا نافذ خواهد بود. همچنین در صورت غیبت رئیس هيات مديره، نایب رئیس و یا در غیاب ایشان شوراي عمومي با دعوت هر یک از اعضای هیأت مديره تشکیل خواهد شد.

ماده 12- شورای عمومي فوق العاده با درخواست 3 نفر از اعضای هيات مديره و یا رئیس هيات مديره و یا يك سوم از اعضاي مجمع عمومي، و یا بازرسان همراه با 2 عضو هیأت مديره و با ذكر علت، تشكيل و با دو سوم اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با راي سه چهارم از حاضران نافذ است.
تبصره- در صورت عدم تشكيل شورای عمومي فوق العاده نوبت اول، به علت به حد نصاب نرسيدن، يك ماه بعد شوراي عمومي فوق العاده با همان شرايط ماده 12 تشكيل خواهد شد و در صورت به  حد نصاب نرسيدن مجدد موضوع دستورجلسه مذكور در اولين شوراي عمومي عادي، قابل طرح است.

ماده 13- وظايف شورای عمومي عادي شامل موارد ذيل مي باشد:
1-13- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مديره
2-13- انتخابات اعضاي هیأت مديره و بازرسان
3-13- دریافت طرح ها و پیشنهادهاي اعضا و ارسال برای هیأت مديره جهت بررسی کارشناسی
4-13- استماع و تصویب گزارش مالی بازرسان
ماده 14- بررسي پيشنهاد انحلال بنياد ادبيات از اختیارات شورای عمومی فوق العاده مي باشد.

هيأت مديره:
ماده 15- هيات مديره شامل 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل است. اعضا اصلی عبارتند از: یک نفر نماینده هیأت موسس به انتخاب آن هیأت به عنوان عضو ثابت، شخص رئیس دانشکده و سه نفر منتخب شورای عمومی که به مدت سه سال انتخاب مي گردند.
ماده 16- اعضای هیأت مديره در جلسه شورای عمومی با حضورونظارت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیاد دانشگاه تهران یا نمایندگان ایشان انتخاب می شوند.
ماده 17- در نخستین جلسه هیأت مديره، رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت مديره و خزانه دار توسط اعضای هیأت مديره و با حضور و نظارت مدیر عامل بنیاد یا نماینده ایشان انتخاب می شوند.
ماده 18- جلسات هيات مديره حداقل هر ماه يك بار تشكيل و با حضور حداقل سه نفر، كه يكي از آنها رئيس يا نايب رئيس باشد، رسميت يافته و مصوبات آن با حداقل سه راي مثبت از كل آرا نافذ خواهد بود.
ماده 19- صورت جلسه هيات مديره، به امضاي اعضا رسيده و با مسئولیت دبیر در محل دفتر نگهداري مي-گردد.
ماده 20- عدم حضور هر يك از اعضاي هيات مديره، بدون دليل موجه در سه جلسه متوالي، به منزله غیبت دایم تلقي و عضو علي البدل، جايگزين وي مي شود.
تبصره- تشخیص غير موجه بودن غيبت پس از ارائه توضیحات فرد غايب به عهده هيات مديره است.

ماده 21- وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح ذیل است:
1-21- اجرای مصوبات شورای عمومی بنياد ادبيات
2-21- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بنياد ادبيات براساس سیاست های راهبردی و خط مشی تعیین شده توسط شورای عمومی بنياد ادبيات
3-21- بررسی پیشنهادهاي اعضاء هیأت امنا و هیأت مدیره بنیاد خيرين دانشگاه تهران
4-21- بررسي پيشنهادهاي و برنامههاي اعضای هیأت مديره بنياد ادبيات
5-21- تهیه صورتهای مالی و ارائه به شورای عمومی جهت بررسی و تصویب
6-21- هيات مديره مجاز به تعيين ميزان حقوق، مزايا و پاداش به پرسنل و همکاران بنياد ادبيات مي باشد.
    تبصره- هیچ یک از اعضای هیأت مديره تحت هیچ قالب و عنوانی حق دریافت حقوق، پاداش، مزایا و یا امتیازی مالی را نخواهند داشت.

7-21- شرکت در مجمع عمومی سالانه بنیاد دانشگاه به عنوان عضو شوراي عمومی بنیاد ادبيات با حق رأی

بازرسان:
ماده 22- در زمان برگزاری جلسات شورای عمومی، از بین داوطلبان واجد صلاحیت دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می شوند که عضو علی البدل در صورت استعفاء، غیبت و به طور کلی عدم حضور و ایفای وظایف و اختیارات بازرس اصلی، جایگزین وی خواهد شد.
تبصره- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 23- بازرسان ملزمند گزارش سالانه خود را قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی بنياد ادبيات ارسال نمایند و به انجام بازرسي پرداخته و نتايج را به مدیر عامل بنیاد خيرين دانشگاه تهران گزارش نمايند.
ماده 24- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه، يا به اتفاق، اجازه بازرسی از اسناد و مدارک بنياد ادبيات را دارند.
تبصره 1- بازرسان برای انجام امور حسابرسی مجاز به استفاده از موسسه حسابرسی یا حسابرس خبره می باشند  که هزینه آن به عهده بنياد ادبيات است.
تبصره 2- حق الزحمه بازرسان سالانه توسط شورای عمومی تصویب می گردد.


فصل سوم: منابع مالی
ماده 25- منابع مالی مجمع شامل موارد ذیل است.
1- مبلغ 50 میلیون ریال را هیأت موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می كند.
2- هدایا، کمک های مردمی و وامهای دریافتی از صندوق های قرض الحسنه و حق عضویت اعضا که میزان آن را هیأت مديره بنياد ادبيات تعیین می كند.
3- کمک های دریافتی از بنیاد خيرين دانشگاه تهران
4- کمک های دریافتی از دستگاههای اجرایی و موسسات دولتی و غیر دولتی
ماده 26- سال مالی بنياد ادبيات مطابق با سال شمسی است.

ماده 27- کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته ها در دفتر بنياد ادبيات نگهداری می شوند و مکاتبات رسمی بنياد ادبيات را رئیس بنياد یا در غیاب ایشان، ناب رئیس وي امضا و مهر می نمايند.
ماده 28- اسناد مالی و تعهدات در بنياد ادبيات با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس بنياد و خزانه دار با مهر بنياد معتبر است.
ماده 29- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنياد ادبيات در صورتی معتبر است که به تصویب شورای عمومی و هیأت مدیره بنیاد خيرين دانشگاه تهران رسیده باشد.

تسویه و انحلال:
ماده 30- بنياد ادبيات بنا به پیشنهاد دو سوم از اعضاي رسمی بنياد و یا دو سوم از اعضاي هیأت مديره با تصویب شوراي عمومی فوق العاده منحل می گردد.
ماده 31- در صورت انحلال بنياد ادبيات، شورای عمومی فوق العاده تشکیل و هیئتی جهت تسویه حساب تعيين مي كند این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده بنیاد دانشگاه نسبت به واگذاری اموال منقول و غیر منقول به دانشکده ادبيات و علوم انساني اقدام نماید.

ماده 32- این اساسنامه در 32 ماده و12 تبصره در تاریخ 23/4/94 در هیأت موسس بنياد ادبيات تصویب و در تاریخ ../../1394 به تصويب هیأت مدیره بنیاد دانشگاه تصویب و در تاریخ ../../1394 به تصويب هیأت امناء بنیاد دانشگاه تهران رسيد .

 

دانلود اساسنامه