اخبار دانشکده اخبار دانشکده

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

گزارش مصور دانش آموزان المیپادی با دکتر شفیعی کدکنی

گزارش مصور دانش آموزان المیپادی با دکتر شفیعی کدکنی

28/5/96

گزارش مصور گفت و گو صمیمانه دانش آموزان المیپادی با دکتر شفیعی کدکنی استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی