منابع آزمون دکترا رشتة فرهنگ و زبانهای باستانی1. زبان خارجي نخست
ترجمه يك متن تخصصي از زبان انگليسي، آلماني‏ يا فرانسه

2. زبان خارجي دوم
ترجمه يك متن تخصصي از زبان انگليسي، آلماني، فرانسه، ايتاليايي ،  روسي يا عربي

3. كتيبه‌هاي فارسي باستان
الف) كتيبه بيستون، از كتابهاي: 

R.G.Kent,Old persian Grammar,Texts,Lexicon,New Haven,1953,PP.116-134*

R. Schmitt, The Bisitun Inscriptions of  Darius the Great: Old Persian Text, Corpus Inscriptionum Iranicarum,*

I: Inscriptions of Ancient Iran, Vol. I: The Old Persian Inscriptions, London, 199

 R.schmitt,Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden (old persian Inscriptions of Achaemenids) , 2009*

 

ب) كتيبه‌هاي تعيين ناشده
 توضيح: یک سوال انتخابی به خط ميخي فارسي باستان خواهد بود.

4. متون اوستايي
الف) متون تعيين شده از كتاب: H. Reichelt, Avesta Reader, Strassburg, 1911

1) تيشتر يشت
2) زامیاد يشت
3) فرگرد ششم ونديداد
4) فرگرد هجدهم ونديداد
5) کرده دوم ويسپرد
 

ب) متون تعيين ناشده
 

5. متون فارسی میانه و پارتی
الف) متون تعيين شده:
1) ارداويراف‌نامه، از آغاز تا پايان فصل 30.
Ph. Gignoux, Le livre d'Ardā Vīrāz, Paris, 1984.
ارداويراف‌نامه (ارداويرازنامه)، به کوشش فيليپ ژينيو، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، 1372.
ارداويراف‌نامه، به کوشش رحيم عفيفي، مشهد، 1342
 

2)  اندرزنامه هاي پهلوی، از كتاب:
J. M. Jamasp-Asana, Pahlavi Texts, Bombay, 1897 [1913], pp. 39-71.
 

3) گزیده های زاد سپرم:
فصل های 1-3
منابعی که برای مطالعه توصیه می شود :
P.Gignoux.A.Tafazzoli,Anthologie de Zadspram, Paris 1993
گزیده های زادسپرم  ،ترجمه دکتر محمد تقی راشد محصل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1388
 

4) کتیبه های پارتی و فارسی میانه شاپور در کعبه زردتشت
منابعی که برای مطالعه توصیه می شود :
 

Philip Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šâbuhrs I. An der Ka'ba-i Ûardušt G¦ŠKZ),*

2vols. (Corp. Iscrip. Iran. III, Vol. I, Text I), London 1999

Back , M,Die sassanidischen staatsinschriften , Acta Iranica 18*5) کتيبه کرتير در نقش رجب. منابع:


R. N. Frye, "The Middle Persian Inscription of Kartīr at Naqš-i Rajab", Indo-Iranian   Journal VIII, 1965, pp. 211-225.
Ph. Gignoux , Les quatre inscriptions du mage Kirdīr (Studia Iranica, Cahier 9), Paris,1991, pp.  35-39.


تورج دريايي، "کتيبه کرتير در نقش رجب"، نامه ايران باستان، س 1، ش 1، 1380، ص 3-10.

ب) متون تعيين نشده
 توضيح: همه سؤالات مربوط به متون فارسی میانه و پارتی (کتابی و کتیبه ای)، به خط پهلوي خواهد بود.

6. متون مانوي
الف) متون تعيين شده:
1) صفحات 39 تا 131 از كتاب:


  M. Boyce, A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica 9, Téhéran-Liège,1975.


توضيح: یک سوال انتخابی به خط مانوي خواهد بود.

7. تاريخ و فرهنگ ايران پيش از اسلام
الف) تاريخ ايران پيش از اسلام
ب) ادبيات ايران پيش از اسلام
ج) دينهاي ايران پيش از اسلام