گروه فلسفه

 

 

فلسفه نه تنها در گذشته مادر علوم محسوب مي شده است، بلكه امروز نيز زيربناي علوم انساني به شمار مي آيد. رشته فلسفه، ابتدا در دارالمعلمين عالي به همراه رشته هاي ادبيات فارسي و ادبيات عرب در سال 1296 تأسيس شد و از سال 1307 شروع به فعاليت كرد. پس از تشكيل دانشكده ادبيات در سال 1313 اين گروه با عنوان گروه فلسفه و علوم تربيتي و روانشناسي اقدام به پذيرش دانشجو كرد و در سال 1343 رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسي از فلسفه جدا شدند. تحصيلات تكميلي در اين گروه  از سال 1336 آغاز به فعاليت نموده  و تاكنون حدود 250 عنوان رساله در مقاطع دكتري و کارشناسي ارشد در موضوعات فلسفه غرب و فلسفه تطبيقي در اين گروه دفاع شده است. اين گروه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي، گرايش فلسفه دانشجو مي پذيرد. اعضاي هيئت علمي 10 نفره اين گروه شامل 1  استاد ، 6 دانشيار و 3 استاديار ميباشد.

 

معرفي رشته :

فلسفه نقش اساسي در ايجادخودآگاهي انساني و معنوي بشر دارد. علاوه براين بازيابي هويت فرهنگي جامعه اسلامي شيعي تا حد زيادي متوقف بر احياي تفكر فلسفي و فعال كردن سنت عميق فلسفي اسلامي در ارتباطات كنوني جهاني است. بنابراين جامعه اسلامي نياز به انديشمندان آگاه و صاحب نظري دارد كه علاوه بر آگاهي به جريان تفكر فلسفي بين المللي و غربي نسبت به فلسفه اسلامي نيز وقوف و تسلط داشته باشند كه براي عده اي از پژوهشگران مطرح مي شود. دانش آموختگان اين رشته مي توانند :

  • دروس فلسفه و منطق را در دبيرستان ها تدريس كنند

  • به عنوان مدرس دانشگاهي رشته فلسفه يا درس هاي پايه رشته هاي ديگر كه به فلسفه ارتباط دارند فعاليت كنند

  • به عنوان محقق، مؤلف و يا مترجم آثار فلسفي در مراكز مختلف دولتي و خصوصي ايفاي نقش كنند

 

نشريه تخصصي «فلسفه» از طرف اين گروه پس از سالها توقف مجدداً به صورت فصلنامه درحال انتشار است كه ضميمه مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني است.

اين گروه داراي كتابخانه اي تخصصي با حدود 6000  جلد كتاب به زبانهاي فارسي  انگليسي  فرانسه  عربي و آلماني است

 

 

 

 

 

 

  

 

 

دروس مقطع دکتري رشته فلسفه

 

تعداد كل واحد هاي درسي

 

دروس الزامي غربي               10 واحد

دروس الزامي اسلامي           6 واحد

دروس اختياري                     2 واحد

دروس جبرانی در صورت تایید گروه

رساله                                24 واحد

 

 

ليست دروس الزامي

الف- فلسفه غرب

     مابعدالطبيعيه تطبيقي 1

    مابعدالطبيعيه تطبيقي 2

     فلسفه افلاطون يا فلسفه نوافلاطوني

     فلسفه ارسطو

    فلسفه دكارت يا اسپينوزا يا لايبنيس

     فلسفه دكارت

     فلسفه هاي اگزيستانس ( پديدار شناسي )

     سمينار (يا ) تاريخ و فلسفة منطق

 

ب- فلسفه اسلامي

    علم كلام يا عرفان

     فلسفه اسلامي 1 ( مشاء و اشراق )

     فلسفه اسلامي 2 ( فلسفه  ملاصدرا )

 

 ليست دروس اختياري

     فلسفه قبل از سقراط

     فلسفه در قرون وسطي

     فلسفه هگل و ايدئاليسم آلمان

     فلسفه برگسن

     فلسفه پراگماتيسم ( صلاح علمي )

     فلسفه هاي تحليلي و زباني

 

  

 

جدول دروس كمبود رشته فلسفه گرايش هاي فلسفه يونان و قرون وسطي و  عصر جديد و فلسفه معاصر

 

 

    مابعدالطبيعيه تطبيقي 1                       2 واحد

    مابعدالطبيعيه تطبيقي 2                       2 واحد

    اسپينوزا                                            2 واحد

    لايبنيس                                           2 واحد

    فلسفه دكارت                                    2 واحد

    فلسفه پراگماتیسم(صلاح عملی)              2 واحد

 

 

       

 

جدول دروس اصلي رشته فلسفه گرايش هاي فلسفه يونان و قرون وسطي ،  فلسفه عصر جديد ، فلسفه معاصر

 

 

 

      مسائل مهم فلسفه يونان و قرون وسطي                     2 واحد

        مسائل مهم فلسفه جديد                                         2 واحد

      مسائل مهم فلسفه معاصر                                        2 واحد

      مسائل مهم فلسفه اسلامي                                     2 واحد

 

 

 

   

 

جدول دروس تخصصي رشته فلسفه گرايش فلسفه يونان و قرون وسطي

 

 

 

   پيش سقراطيان                     2 واحد

   افلاطون                                2 واحد

   ارسطو                                 2 واحد

   قرون وسطي                         2 واحد

 

    جدول دروس اختياري رشته فلسفه گرايش فلسفه يونان و قرون وسطي

 

 

    سمينار فلسفي                               2 واحد

    فلسفه كانت                                    2 واحد

    فلسفه نوافلاطوني                            2 واحد

    فلسفه مشاء و اشراق                       2 واحد

    حکمت متعالیه                                 2 واحد

   فلسفه عقلی-تجربی                       2 واحد

   مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی      2 واحد

 

تذكر: از ميان 14 واحد دروس اختياري اعلام شده فقط  4 واحد بايد انتخاب شود .

 

 

     جدول دروس تخصصي رشته فلسفه گرايش فلسفه عصر جديد

 

 

    فلاسفه عقلي مسلك            2 واحد

    فلاسفه تجربي                     2 واحد

    فلسفه كانت                        2 واحد

    فلسفه معاصر                      2 واحد

 

    جدول دروس اختياري رشته فلسفه گرايش فلسفه عصر جديد

 

    سمينارفلسفي                                        2 واحد

    فلسفه تحليلي                                        2 واحد

    فلسفه هگل و ايدئاليسم آلمان                   2 واحد

    مسائل مهم عرفان و كلام اسلامي              2 واحد

 

تذكر:  از ميان 8 واحد دروس اختياري اعلام شده  فقط 4 واحد بايد انتخاب گردد

 

   جدول دروس تخصصي رشته فلسفه گرايش فلسفه معاصر

 

    ريشه هاي فلسفه معاصر در فلسفه جديد           2 واحد

    پديدارشناسي                                               2 واحد

    مدرنيسم و پست مدرنن                                  2 واحد

    اگزيستانسياليسم                                         2 واحد

 

 

    جدول دروس اختياري رشته فلسفه گرايش فلسفه معاصر

 

     سمينار فلسفي                               2 واحد

     فلسفه تحلیلی                                2 واحد

     شناخت شناسي                             2 واحد

     معني شناسي در فلسفه منطق        2 واحد

     هرمنوتیک                                      2 واحد

     فلسفه های نوکانتی و نو هگلی        2 واحد

     مسائل مهم عرفان و کلام اسلامی     2 واحد

 

تذكر : از ميان 14 واحد دروس اعلام شده فقط 4 واحد انتخاب شود

 

دروس مقطع کارشناسي ارشد

 

 

  تعداد كل واحدهاي درس

                                                دروس الزامي غربي      18 واحد

                                                دروس الزامي اسلامي  6 واحد

                                                دروس اختياري            2 واحد

                                                پايان نامه                   6 واحد

 

 ارزش هر واحد درسي دوره كارشناسي ارشد 2 واحد است.

 

دروس اختياري

 

        فلسفه هاي تحليلي و زباني

         فلسفه هاي حيات ( بخصوص برگسون )

         تفكر در شرق آسيا ( چين و هند )

      عرفان نظري

      فلسفه تطبيقي

      منطق قديم

      كلام اسلامي

      زبان يوناني

      زبان لاتين

      فلسفه اخلاق

      فلسفه تاريخ

      فلسفه هنر

        فلسفه سياست و حقوق

      فلسفه علم

      سمينار

      تفسير متون فلسفي

       متون حكمت اسلامي ( مشاء و اشراق )

     متون حكمت اسلامي ( كلام و عرفان )

     فلسفه پيش از سقراط (دوره هاي پيش از سقراط و سقراطي)

     فلسفه افلوطين

     فلسفه قرون وسطي

     فلسفه اسپينوزا

     فلسف لايبنيتس

     فلسفه تجربي زبان انگليسي

 

 دروس الزامي غرب

       تفسير متون فلسفي

       فلسفه افلاطون

       فلسفه ارسطو

       فلسفه دكارت

       فلسفه كانت (1)

       فلسفه كانت (2)

       فلسفه هگل

       فلسفه هاي اگزيستانس

       فلسفه هاي معاصر

            

 

دروس الزامي اسلامي

      فلسفه مشاء

      حكمت اشراق

      حكمت متعاليه ( ملاصدرا)

 

 

  دروس مقطع کارشناسي

 

 

منطق قديم 1                                                  4 واحد

منطق قديم 2                                                  2 واحد

منطق جديد 1                                                 2 واحد

منطق جديد 2                                                 2 واحد

علم كلام                                                        4 واحد

فلسفه اسلامي 1                                            4 واحد

فلسفه اسلامي 2                                           4 واحد

فلسفه اسلامي 3                                           2 واحد

تاريخ فلسفه اسلامي 1 ( از آغاز تا ابن رشد )       4 واحد

تاريخ فلسفه اسلامي 2 ( از ابن رشد به بعد )     4 واحد

فلسفه اخلاق در تفكر غربي                             2 واحد

فلسفه اخلاق در تفكر اسلامي                         2 واحد

عرفان نظري                                                  4 واحد

 فلسفه علوم 1                                              2 واحد

 فلسفه علوم 2                                              2 واحد

 متون فلسفي به زبان خارجي 1                        4 واحد

 متون فلسفي به زبان خارجي 2                        4 واحد

 متون فلسفي به زبان عربي 1                          4 واحد

 متون فلسفي به زبان عربي 2                          4 واحد

 تاريخ فلسفه يونان 1 ( از آغاز تا افلاطين )          4 واحد

 تاريخ فلسفه يونان 2 ( از ارسطو تا افلاطين )       4 واحد

 تاريخ فلسفه از آغاز قرون وسطي تا رنسانس      4 واحد

 تاريخ فلسفه از بيكن تا هيوم                            4 واحد

 تاريخ فلسفه از كانت تا نيمه دوم قرن 19             4 واحد

 تاريخ فلسفه جديد و معاصر                              2 واحد

 فلسفه معاصر و مكاتب جديد قرن 20                  4 واحد

 متافيزيك عمومي در غرب                                 4 واحد

 دروس پايه

 ارزش هر درس 2 واحد است.

 مكاتب روانشناسي 1

 مكاتب روانشناسي 2

 مكاتب جامعه شناسي

 زبان خارجي پايه 1

 زبان خارجي پايه 2

 زبان عربي 1

 زبان عربي 2

 علم اصول

 علم و تمدن در اسلام

 

 

 دروس اختياري 

 ارزش هر درس 2 واحد است.

 

 اصلاح شناسي فلسفي

 تاريخ علم

 تفكر در شرق آسيا ( چين و هند )

 شناخت اديان

 عربي 3

 عرفان عملي

 فلسفه تاريخ

 فلسفه تطبيقي

 فلسفه تعليم و تربيت

 فلسفه سياست

 فلسفه هنر و زيبايي شناسي

 علم كلام

 منتخب متون كلامي و فلسفي

 متدولوژي و روش تحقيق

 كليات فلسفه (فلسفه عمومي)

 

 

 دروس عمومي

اخلاق و تربيت اسلامي              2 واحد 

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن   2 واحد

پيش نياز زبان خارجه 1               3 واحد

پيش نياز زبان خارجه2                3 واحد

تاريخ اسلام                              2 واحد

تربيت بدني 1                            1 واحد

تربيت بدني 2                            1 واحد

زبان خارجي عمومي                  3 واحد

زبان فارسي                             3 واحد

متون اسلامي                          2 واحد

معارف اسلامي 1                     2 واحد

معارف اسلامي 2                     2 واحد

تنظيم خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير گروه

 آقاي دكتر سید حمید طالب زاده 

 

 

 

 

اعضاي هيات علمي گروه فلسفه:

 

رتبه علمی

تحصيلات

تخصص استادان در هر گرایش

علی اردشیر لاریجانی

استادیار

دكترا

فلسفه یونان و  قرون وسطي- فلسفه عصر جدید
غلامعلی حداد عادل دانشیار دكترا فلسفه عصر جدید ( تجربی )
محمدرضا حسینی بهشتی استادیار دكترا فلسفه یونان و قرون وسطی – فلسفه عصر جدید
محمود خاتمی استاد دكترا فلسفه معاصر – فلسفه عصر جدید
محمدرضا ریخته گران دانشیار دكترا فلسفه عصر جدید – فلسفه معاصر
سید حمید طالب زاده دانشیار دكترا فلسفه عصر جدید – فلسفه معاصر- فلسفه اسلامي
مهدی قوام صفری دانشیار دكترا  فلسفه یونان  - فلسفه اسلامی
حسین غفاری دانشیار دكترا فلسفه اسلامي – فلسفه یونان  – فلسفه عصر جدید
سعید زیباکلام دانشیار دكترا فلسفه علم - فلسفه معاصر
سید موسی دیباج استادیار دكترا  
سعید ه کوکب استادیار دكترا  

 

 

و66407550 61112588

  philosophy@ut.ac.ir

  مجله گروه فلسفه  :

61113086 

philosophyj@ut.ac.ir