اداره آموزش

 اين بخش درواقع بازوي اداري و اجرايي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده محسوب مي شود كه از قسمتهاي زير تشكيل شده است:

 
 
رئيس اداره آموزشي و تحصيلات تكميلي

شرح وظايف  :
  نظارت بر انجام كليه خدمات آموزشي در اداره آموزش
 نظارت بر اجراي كليه قوانين و مقررات آموزشي
 رسيدگي و پاسخگويي به موارد خاص مشكلات آموزشي دانشجويان
 شركت در جلسات شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده و ارائه پيشنهادات آموزشي در رابطه با بهبود كمّي و كيفي آموزش
 شركت در جلسات شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به منظور هماهنگي با برنامه هاي كلان در دانشگاه
 نظارت بر كليه مكاتبات وارده و انجام اقدامات مقتضي در اين خصوص
  امضاء كليه گواهي ها و مكاتبات مربوط به دانشجويان
 
 
 
اداره برنامه ريزي و امتحانات
 
شرح وظايف:
 برنامه ريزي دروس عمومي و تنظيم كلاس با هماهنگي برنامه گروه ها و دروس اختصاصي
 هماهنگي استادان دروس عمومي و انجام كليه امور اداري و جاري مربوط به ايشان
 برنامه ريزي امتحانات در پايان هر نيمسال تحصيلي
 نظارت بر امور آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي
 برنامه ريزي براي بهبود روند آموزشي دوره هاي تكميلي
 انجام محاسبات مربوط به حق التدريس و حق التحقيق استادان در پايان هر نيمسال تحصيلي
 برنامه ريزي جهت برگزاري آزمونهاي دوره دكتري در هر سال تحصيلي
 
 
 
 اداره فارغ التحصيلان
 
شرح وظايف :
 بررسي پرونده ها و پاسخگويي به دانشجويان فارغ التحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي
 تهيه و ارسال فرم گزارش فارغ التحصيلي به معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده و سپس اداره كل امور آموزشي  تحصيلات تكميلي دانشگاه
 تهيه فهرست دانشجويان 10%  رتبه برتر (بدون شركت در آزمون سراسري ورود به  دانشگاه
 انجام كليه مكاتبات و ارسال فهرست دانشجويان رتبه برتر به دفتر دانشجويان استعداد درخشان
 همكاري در ساير موارد به تشخيص مافوق
 
 
 
دفتر اداره آموزش و حضور و غیاب
 

شرح وظايف :
 پاسخگويي به مراجعان دفتر  و ممهور نمودن كليه مكاتبات مربوط به دانشجويان
 پاسخگويي به ارتباطهاي تلفني و ارائه اطلاعات مورد نياز به تماس گيرندگان
 نظارت و هماهنگي بر روند حضور و غياب كلاسها و استادان و تهيه گزارش و آمارهاي نهايي
 انجام مكاتبات مربوط به پذيرش دانشجويان مهمان و تكدرس و تطبيق واحد درس فارسي عمومي ارسالي از ساير دانشكده ها
 همكاري در برگزاري امتحانات پايان نيمسال و آزمونهاي دوره اي اداره آموزش
 انجام ساير موارد حسب ضرورت
 
 
 
 كارشناسان رشته هاي تحصيلي
 
  شرح وظايف :
 ثبت نام و تشكيل پرونده دانشجويان جديدالورود
 بررسي برنامه هاي درسي ارائه شده توسط گروه هاي آموزشي و كنترل برگه هاي سه گانه دانشجويان در هر ترم
 صدور انواع گواهي ها حسب تقاضاي دانشجويان
 محاسبه شهريه دانشجويان نوبت دوم و مكاتبه با مركز آموزشهاي آزاد دانشگاه
 انجام كليه اصلاحات در كارنامه دانشجويان (اعم از پذيرش ميهماني، انتقالي، تغيير رشته، مرخصي تحصيلي، دانشجويان دو رشته اي و ...)
 بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان در هر ترم و صدور احكام مشروطي، اخراجي و مرخصي تحصيلي حسب مورد
 ثبت نمرات آزمون زبان عمومي (تافل) و جامع در كارنامه دانشجويان دوره دكتري
 گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه دكتري در پايان هر نيمسال تحصيلي
 صدور احكام استادان راهنما و مشاور پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي
 انجام كليه مراحل مربوط به دفاع براي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي
 همكاري در برگزاري امتحانات پايان نيمسال
 همكاري در برگزاري آزمونهاي دوره دكتري در هر سال
 محاسبه سنوات تحصيلي براي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي و اطلاع رساني به دانشجويان و تعيين آخرين مهلت دفاع
 تكميل پرونده كليه دانشجويان در انجام امور فراغت از تحصيل
 
 
 
 امور بايگاني
 
  شرح وظايف :
  ثبت اطلاعات پرونده هاي فارغ التحصيلان كليه مقاطع تحصيلي در سيستم نرم افزار بايگاني
  ثبت اطلاعات پرونده هاي دانشجويان انتقالي، محروم از تحصيل و تغيير رشته در سيستم نرم افزار بايگاني
  فايل كردن پرونده هاي دانشجويان در داخل پوشه ها و زونكن هاي تفكيك شده
 همكاري در ساير امور آموزشي حسب ضرورت
 
 
 
 ماشين نويسي
 
  شرح وظايف :
 
   تايپ و اسكن كليه مكاتبات و گزارشات فارغ التحصيلي و صورتجلسه هاي آموزشي
 همكاري در ساير امور حسب ضرورت
 
 
 
 اپراتور و مسئول سايت آموزش

  شرح وظايف :
 
 انجام كليه اصلاحيه هاي مربوط به كارنامه دانشجويان در سيستم آموزشي
 اخذ آمار و گزارشات  سيستم
 انجام انتخاب واحد مجموعه اي براي كليه ورودي هاي جديد
 درج كليه اطلاعات مربوط به حق التدريس و حق التحقيق استادان
 ايجاد دروس ارائه شده در هر نيمسال براي سه مقطع

 

شماره تلفن هاي ضروري آموزش دانشكده ادبيات

رديف

عنوان

نام مسئول

تلفن

1

رئيس اداره آموزش و تحصيلات تكميلي

سركار خانم هادي پور

2506

2

كارشناس امور حضورو غياب كلاس- دانشجويان مهمان

سركار خانم توكليان

//

3

معاون تحصيلات تكميلي اداره آموزش

 

2549

4

مسئول دروس عمومي-برنامه ريزي- امتحانات

سركار خانم فرهمند

//

5

كارشناس آموزش زبان وادبيات عربي

سركار خانم فاطمه سعادت(مهربان)

2571

6

كارشناس آموزش تاريخ

سركار خانم شماعي

//

7

كارشناس آموزش فلسفه-زبان شناسي

سركار خانم سعادت

2509

8

كارشناس اموزشي امور فارغ التحصيلان

سركار خانم حسينيان

//

9

كارشناس آموزشي رشته باستان شناسي- فرهنگ و زبانهاي باستاني

سركار خانم رمضاني

2599

10

اپراتور اداره آموزش

سركار خانم فارسي پور

//

11

كارشناس آموزشي زبان وادبيات فارسي

آقاي عليمرداني

2508