« بازگشت

جلسه دفاعیه علی آقایی

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
علی آقایی پدیدار شناسی تکوینی دور هرمنوتیکی به مثابه‌ی امکانی برای فهم و تجربه‌ی دیگری فلسفه دکتر حسین مصباحیان 

 دکتر سیدمحمدرضا حسینی بهشتی

دکتر محمد تقی طباطبایی

۹6/‏06/‏29 14:30 تالار باستانی پاریزی