« بازگشت

جلسه دفاعیه علی وزوایی

 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
علی وزوایی پژوهشی در سرآغاز فهم متافیزیکی از امر موسیقایی در اندیشه شوپنهاور فلسفه دکتر محمدتقی طباطبایی 

 دکترسیدحمیدطالب زاده

 دکتر امیر مازیار (استادیار دانشگاه هنر)

۹6/‏07/‏11 13:30-15:30 کتابخانه گروه