نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-برنامه ریزی و امتحانات

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی-برنامه ریزی و امتحانات


 

مصطفی زارع، کارشناس اموربرنامه ریزی آموزشی و امتحانات دانشکده
 
شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی آموزشی و امتحانات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
۱- برنامه ریزی
    ۱-۱ -دروس اختصاصی
       ۱- اعلام بازه زمانی ارائه ی برنامه هفتگی دروس طی نامه‌ای به گروههای آموزشی 
      ۲- دریافت برنامه از گروه‌ها طبق تاریخ مقرر
      ۳- بررسی واحدهای پیشنهادی ارائه شده از طرف گروههای آموزشی با سرفصل
      ۴- ورود برنامه‌ی پیشنهادی گروه‌های آموزشی در مینوت
     ۵- اعلام اشکالات موجود اعم از واحدهای خارج از سرفصل، مسائل مربوط به  ساعت کلاس و درس اساتید و … به گروههای آموزشی
     ۶- دریافت برنامه نهایی
     ۷- رود اطلاعات مربوط به ارائه دروس در سیستم جامع گلستان توسط همکاران آموزش و واحد برنامه ریزی
     ۸- بررسی دقت ورود اطلاعات اعم از میزان ظرفیت کلاس‌ها، درست بودن ساعت و روز ارائه درس و زمان امتحان توسط واحدبرنامه ریزی
  ۱-۲- دروس عمومی
     ۱- اعلام نیاز به استاد واحدهای مورد نیاز در ترم مورد نظر به دانشکده‌های معارف، زبانهای خارجی، ادبیات فارسی و تربیت بدنی
     ۲- تهیه مکاتبات دریافت معرفی نامه اساتید از طرف دانشکده‌های مذکور به واحد برنامه ریزی
     ۳- بررسی صلاحیت تدریس اساتید معرفی شده
     ۴- تنظیم مکان و زمان تشکیل کلاس توسط واحد برنامه ریزی
     ۵- مشخص شدن زمان امتحان
۲- امتحانات
   ۱- جمع آوری اطلاعات تعداد دروس، تعداد دانشجویان در هر درس، روز امتحان،ساعت امتحان
   ۲- تعیین مکان امتحان
   ۳- اعلام زمان و مکان امتحانات به اساتید مربوطه
   ۴- تهیه مکاتبات درخواست همکاری به همکاران دانشکده و جمع آوری اطلاعات مربوط به ناظرین
   ۵- تعیین مراقبین و اعلام زمان و مکان امتحان به آنها
   ۶- تشکیل بانک سوالات و اعلام به گروه‌ها و اساتید جهت دریافت سوال‌های مطرح شده برای هر واحد درسی
   ۷- تکثیر سوالات به تعداد دانشجویان
   ۸- تهیه لیست حضور و غیاب امتحانات
   ۹- اعلام زمان و مکان امتحان بر روی کلیه بردها (گروه‌ها و برد عمومی) جهت اطلاع دانشجویان
  ۱۰- اعلام پر کردن فرم نظر سنجی به دانشجویان در سیستم جامع گلستان برای کلیه
  ۱۱- واحدهای ماخوذه ی ترم حاضر
  ۱۲- بررسی شرایط مکان امتحان
  ۱۳- نظارت بر امور اجرایی آزمون‌ها
 
آدرس: دانشکده ادبیات - اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده - دفتر برنامه ریزی
شماره تماس:  ۶۱۱۱۲۵۰۸