نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضا تفاهم نامه همکاری میان دانشکده ادبیات و دانشگاه مستنصریه بغداد

امضا تفاهم نامه همکاری میان دانشکده ادبیات و دانشگاه مستنصریه بغداد


امضا تفاهم نامه همکاری میان دانشکده ادبیات و دانشگاه مستنصریه بغداد

3/3/96

 

گزارش مصور از امضا تفاهم نامه همکاریهای مشترک میان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دانشگاه مستنصریه بغداد