نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات

انتخابات


انتخابات انجمنهای علمی دانشجویان

1391/08/17

 

 
 
انتخابات انجمنهای علمی دانشجویان
 
ایران شناسی
 
باستان شناسی
 
تاریخ
 
زبان شناسی
 
زبان وادبیات فارسی
 
زبان وادبیات عرب
 
فرهنگ وزبانهای باستانی
 
فلسفه
 
 
 
ثبت نام متقاضیان کاندیدای: از تاریخ 13/8/91 لغایت 24/8/91 واقع در دفتر انجمن ها و اطاق 209 
 
تاریخ انتخابات : 29/8/91 از ساعت 30/11 لغایت 13 در سرسرای دانشکده
 
برای آگاهی از آیین نامه انجمنهای علمی به آدرس:www.ssamsrt.ir مراجعه فرمایید
 
 
 
                                                      امور فرهنگی دانشکده ادبیات