نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مطالعات ترجمه عربی در ایران

اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مطالعات ترجمه عربی در ایران


اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مطالعات ترجمه عربی در ایران

۳۱/‏۹۸/‏۶

 

جلسه دفاعیه خانم معصومه ملکی " اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مطالعات ترجمه عربی در ایران " سه شنبه ۲ مهر ماه ۹۸ از ساعت ۸ صبح در اتاق ۴۲۱ دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

عنوان رساله: ترجمه و تعلیق و شرح کتاب اللغه العبریه ربحی کمال و تطبیق قواعد صرفی و نحوی عربی با آن

استاد راهنما: دکتر جواد اصغری

استادان مشاور: دکتر صباح کاظم بحر العامری - دکتر مسعود فکری

استادان داور: دکتر عدنان طهماسبی - دکتر علی افضلی - دکتر رضا ناظمیان - دکتر آرش آبایی 

 

 

کتاب برجسته «اللغة العبریة» اثر ربحی کمال یکی از مهم‌ترین منابع ناشناخته در حوزه بررسی زبان‌شناختی زبان عبری و پیوند زبان عربی و عبری به شمار می‌رود. این کتاب به مطالعه و بررسی روشمند زبان عبری پرداخته و کوشیده جایگاه و ارتباط آن را با سایر زبان‌های سامی مشخص نماید. این رساله به ترجمه، شرح و تعلیق این کتاب مهم پرداخته و همچنین آوانگاری فارسی، آوانگاری بین‌المللی و تهیه واژه‌نامه در این رساله مورد توجه بوده است. نتیجه نشان می‌دهد که ربحی کمال در این کتاب با رویکردی چندبعدی به زبان عبری اهتمام ورزیده است. این زبانشناس علاوه بر مطالعه جنبه‌های توصیفی و نظری زبان عبری، به ابعاد کاربردشناسی، ادبی، اجتماعی زبان عبری توجه می‌کند. تسلط ربحی کمال به زبان‌های سامی و ارائه تصویری زبان‌شناسانه از این زبان‌ها در کنار جامعیت، دقت و نثر روان اثر و طرح ابعاد مختلف زبان عبری در قالب حوزه‌های صرف، نحو، آواشناسی، واج‌شناسی، زبان‌شناسی تاریخی، به همراه طرح مثال‌های متنوع ادبی، اجتماعی، سیاسی و دینی از کتاب «اللغة العبریة» اثری بی‌همتا می‌سازد، به شکلی که تمام منابع مطالعاتی بعد از سال ۱۹۵۸ بدون شک این کتاب را مرجع خود در این حوزه می‌دانند.

...................

إن معرفة التضافر القریب بین اللغتین العربیة و العبریة کلغتین سامیتین تساعد المتلقی فی إدراک اللغة العربیة بالشکل الأفضل. یمکن البحث عن هذا التفاعل فی اشتقاق کثیر من المفردات و قواعد اللغة و العناصر اللغویة. یعتبر کتاب «اللغة العبریة» النفیس و الهام للکاتب «ربحی کمال» من أهم المصادر المغفولة عنها فی مجال الممارسة اللسانیة للغة العبریة و علاقتها باللغة العربیة. یتناول الکتاب الدراسة المنهجیة للغة العبریة محاولا تحدید مکانة هذه اللغة و علاقتها بسائر اللغات السامیة. تطرقت الأطروحة إلی ترجمة هذا الکتاب و شرحه و تحلیله، کما وسیتم الاهتمام بالنسخ الصوتی الفارسی و الدولی و بتدوین قائمة للمفردات. تبیّن من خلال البحث أن «ربحی کمال» تناول اللغة العبریة فی کتابه هذا بالتوجه متعدد الأطراف باحثا عن الأوجه التطبیقیة و الأدبیة و الاجتماعیة للغة العبریة إضافة إلی أبعادها الوصفیة و النظریة. تمایز الکتاب بمقاییس منها إحاطة «ربحی کمال» باللغات السامیة وتقدیم الأشکال اللسانیة من هذه اللغات و شمولیة الکتاب و دقّته و نثره الناعم و السهل، أضف إلی ذلک تقدیم الأبعاد المختلفة للغة العبریة فی مجالات کعلم الصرف و النحو و الصوتیات و التصریف الصوتی وفقه اللغة التاریخیة و تقدیم الأمثلة المتنوعة الأدبیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الدینیة حیث أن کل المصادر التی دُوّنت بعد سنة ۱۹۵۸ أکّدت علی أفضلیة کتاب «اللغة العبریة» کمصدر هام و ذی قیم فی هذا المجال.

 

الکلمات الدلیلیة: ترجمة العبریة والعربیة، ربحی کمال، اللغة العبریة، النسخ الصوتیة الفارسیة والدولیة.