نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵

برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵


برنامه ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵

16/6/95

 

 رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، تاریخ در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه و رشته‌های فلسفه و باستان شناسی در روز ۲۰ شهریور ماه و رشته‌های زبانشناسی همگانی و فرهنگ و زبان های باستانی در روز ۲۱ شهریور ماه سال جاری

رشته‌های تحصیلی

۲۰ شهریور ۲۱ شهریور

زبان و ادبیات فارسی

* *

تاریخ

* *

زبان و ادبیات عربی

* *
فلسفه * ----

باستان شناسی

* ----
زبانشناسی همگانی ----- *
فرهنگ و زبان‌های باستانی ----- *