نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه احسان محمدی

جلسه دفاعیه احسان محمدی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استادان راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
احسان محمدی باورها و آیین های زرتشتی در منظومه های حماسی فارسی (گرشاسب نامه، بهمن نامه، کوش نامه) دکترا/ایران باستان

دکتر روزبه زرین کوب

خانم دکتر کلثوم 
غضنفری
 

 دکتر حسین بادامچی

دکتر حمیدرضا دالوند

 دکتر محمود جعفری دهقی

خانم دکتر
کتایون مزداپور
 
- - -