نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آرش قنبری ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه آرش قنبری ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

آرش قنبری

گویش فارسی کرمانشاهی

ارشد / ‏ ایران شناسی

دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر غلامحسین کریمی دوستان

دکتر علی شهیدی

دکتر گودرز رشتیانی

۳۰/‏۶/‏۹۸

۳۰: ۱۶

تالار باستانی پاریزی