نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آروین قائمیان ۱۹/‏۴/‏۹۸

جلسه دفاعیه آروین قائمیان ۱۹/‏۴/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ              ساعت  مکان
 آروین قائمیان مساله هرات در بازی بزرگ ( 1274 – 1243 ) ه.ق ارشد/تاریخ دکتر فرج اله احمدی

دکتر منصور صفت گل

دکتر علی کالیراد 

حمید احمدی

۱۹/‏۴/‏۹۸ ۱۰ تالاراستاد اقبال آشتیانی