نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه اشکان احدی

جلسه دفاعیه اشکان احدی


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
اشکان احدی مفهوم خود آئینی و نسبت آن با تاریخی - اجتماعی بودن عقل نزد هگل بر اساس تفسیر تری پینکارد فلسفه دکتر محمدتقی طباطبایی

 دکتر سیدحمیدطالب زاده

دکتر زهره معماری (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی)

۹6/‏06/‏28 9-11 تالار کمال