نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای سید علی صدرالحفاظی

جلسه دفاعیه آقای سید علی صدرالحفاظی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
سید علی صدرالحفاظی نظریه میل در اندیشه ژیل دلوز و لوازم آن دکترا/فلسفه دکتر محمدرضا ریخته گران 

 دکتر حسین غفاری

 دکتر موسی دیباج

دکتراحسان شریعتی مزینانی (دانشگاه آزاد علوم)

۹۵/‏12/‏25 10:30 تالار کمال