نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آقای یامن صقر

جلسه دفاعیه آقای یامن صقر


 

جلسه دفاعیه آقای یامن صقر با موضوع ( بررسی نقش اللمع فی التصوف در کشف المحجوب هجویری ) با حضور دکتر حمیرا زمردی  ( استاد راهنما ) دکتر محمد حسین محمدی ( استاد مشاور )دکتر عبدالرضا سیف ( استاد داور) یکشنبه 93/3/4 از ساعت 13 - 30 : 11 در محل تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد .