نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه الهام فرنام ۲۳/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه الهام فرنام ۲۳/‏۱۰/‏۹۸


 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

الهام فرنام

تخمین سن بقایای دندانی با استفاده از نسبت مساحت مغز دندان به مساحت دندان

ارشد / ‏باستان شناسی پیش از تاریخ

دکتر مصطفی ده پهلوان

دکتر کمال الدین نیکنامی

دکتر حکم اله ملاصالحی

دکتر مژگان جائز

 

۲۳/‏۱۰/‏۹۸

۳۰: ۱۱

تالار کمال