نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه امیرحسین رمضانی ۳۰/‏۶/‏۹۸

جلسه دفاعیه امیرحسین رمضانی ۳۰/‏۶/‏۹۸


 

 
 
نام و نام خانوادگی‌ عنوان رساله​ مقطع/ رشته​ استاد راهنما‌ استادان مشاور استادان داور​ تاریخ             ساعت‌  مکان
امیرحسین رمضانی زمینه هرمنوتیکی فلسفی نزد هامان:
خوانشی از فراسنجشگری نسبتمند
ارشد/فلسفه دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی

دکتر مهدی معین زاده

دکتر شمس الملوک مصطوفی

دکتر احمد رجبی

۳۰/‏۶/‏۹۸ ۱۴ کلاس ۲۲۸