نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه آیت حق دوست ۲۴/‏۱۰/‏۹۸

جلسه دفاعیه آیت حق دوست ۲۴/‏۱۰/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

آیت حق دوست

واکاوی فرازهای داستانی سوره اعراف با رویکرد بافت گرایی

ارشد / ‏ زبان و ادبیات عربی

دکتر علی باقر طاهری نیا

دکتر مسعود فکری

دکتر عبدالحسین فقهی

دکتر مهدی ناصری

 

۲۴/‏۱۰/‏۹۸

۱۶

گروه عربی