نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه ایرج رضایی

جلسه دفاعیه ایرج رضایی


 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما اول استاد راهنما دوم استاد مشاور استاد داور تاریخ                    ساعت  مکان
ایرج رضایی بررسی و مطالعه گاهنگارانه ، سبک شناسانه و تطبیقی آرامگاههای صخره ای عصر آهن پایانی (پیشتر منتسب به دوره ماد) در ایران و شمال عراق دکترا/باستانشناسی دکتر بهمن فیروزمندی دکتر شاهرخ رزمجو

دکتر محمد رحیم صراف

دکنر کمال الدین نیکنامی

دکتر یعقوب محمدی فر

۹۵/‏۰۶/‏۲3 ۱0 تالار کمال