نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حسام الدین خاکپور

جلسه دفاعیه حسام الدین خاکپور


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ           ساعت  مکان
حسام الدین خاکپور بررسی و تحلیل مجموعه ی لامیات الأمم از دیدگاه صورتگرایی و ساختارگرایی دکترا/زبان و ادبیات عربی دکتر‬ طاهری نیا

دکتر مقدسی

دکتر آذرشب

دکتر اصغری 

دکتر دزفولی

دکتر صدقی (استاد دانشگاه خوارزمی)

۹۵/‏۰7/‏12 14 دفتر مدیر گروه