نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حسن نامی

جلسه دفاعیه حسن نامی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استادان مشاور استادان داور تاریخ                            ساعت  مکان
حسن نامی اشکانیان در شمال شرق ایران براساس مطالعات باستان شناسی محوطه شهر تپه چاپشلو دکترا/باستانشناسی دکتر بهمن فیروزمندی

 دکتر ده پهلوان

دکتر اسمعیلی جلودار

 دکتر خسروزاده

دکتر لباف

۹۵/‏12/‏2 9 تالار کمال