نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حسین بیاتی بیوتی

جلسه دفاعیه حسین بیاتی بیوتی


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
حسین بیاتی بیوتی برهان امکان انسان نماها به روایت دیوید چالمرز فلسفه دکتر سعیده کوکب

 دکتر سید عباس ذهبی

 دکتر بهرام علیزاده (استادیار دانشگاه خوارزمی)

۹6/‏07/‏11 13-15