نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه حمید طباطبایی محمدی ۱۳/‏۷/‏۹۸

جلسه دفاعیه حمید طباطبایی محمدی ۱۳/‏۷/‏۹۸


 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

رشته / مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

تاریخ

ساعت

مکان

حمید طباطبایی محمدی

تحلیل الگوهی استقراری عصر مس سنگی ز اگرس مرکزی براساس بررسی باستان شناسی دشت سرفیروزآباد کرمانشا ه‌

ارشد / ‏ باستان شناسی

دکتر کمال الدین نیکنامی

دکتر سجاد علی بیگ

دکتر مژگان خانمرادی

دکتر محمد رضا سعیدی هرسینی

۱۳/‏۷/‏۹۸

۱۳

تالار کمال