نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم استوتی بهاتیا

جلسه دفاعیه خانم استوتی بهاتیا


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
استوتی بهاتیا مقدمه و تصحیح بهرام نامه روح الامین شهرستانی ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬محمد افشین وفایی

دکتر علی محمد مؤذنی

دکتر علیرضا امامی

۹۵/‏۰7/‏12 11:30 اناق  ‏406