نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم حمیده مهدیار

جلسه دفاعیه خانم حمیده مهدیار


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
خانم حمیده مهدیار بررسی مفهوم کار در فلسفه‌ی کارل مارکس فلسفه دکتر سیدحمیدطالب زاده 

 دکتر محمدتقی طباطبایی

 دکتر زهره معماری (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی)

۹6/‏07/‏4 12:30 تالار کمال