نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم حیاه کریم

جلسه دفاعیه خانم حیاه کریم


 

 
 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ ساعت  مکان
حیاه کریم بررسی تطبیقی عنصر درونمایه در آثار سیمین دانشور و انعام گججی ارشد /زبان و ادبیات فارسی دکتر اصغر باباسالار

دکتر علی افضلی

دکتر سید محمد منصور

22/1/95   تالار کمال