نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم راژین احمد

جلسه دفاعیه خانم راژین احمد


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
راژین احمد ‌مقایسه و تطبیق اشعار عبدالله پشیو و احمد شاملو ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬ محمد حسین محمدی

دکتر حمیرا زمردی

دکتر عبدالرضا سیف

۹۵/‏۰7/‏4 11:30 تالار کمال