نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم زهرا شکرانی

جلسه دفاعیه خانم زهرا شکرانی


 

 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                            ساعت  مکان
خانم زهرا شکرانی چیستی و چگونگی تحقیق پدیدار شناسانه با توجه به درسگفتارهای هایدگر: درآمدی بر تحقیق پدیدارشناسانه فلسفه دکتر محمدتقی طباطبایی

 دکتر سیدحمیدطالب زاده

 دکتر زهرا مبلغ (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی)

۹6/‏06/‏28 11-13 تالار کمال