نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم سیده سارا نبی یان

جلسه دفاعیه خانم سیده سارا نبی یان


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ                ساعت  مکان
سیده سارا نبی یان ‌‌بررسی تطبیقی پدیدة مسخ در ادبیات داستانی سدة اخیر فارسی و فرانسوی با رویکرد روایت شناسی ارشد/زبان و ادبیات فارسی دکتر‬مصطفی موسوی

دکتر طهمورث ساجدی

دکتر محمد راغب استادیار از دانشگاه شهید بهشتی

۹۵/‏۰7/‏12 15:15 اناق  ‏211