نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه خانم سیمین غلامی

جلسه دفاعیه خانم سیمین غلامی


 

 

 نام و نام خانوادگی عنوان رساله مقطع/رشته استاد راهنما استاد مشاور استاد داور تاریخ              ساعت  مکان
سیمین غلامی خوانش پسا ‎استعماری رمان‌های عبدالکریم ناصیف‌‏ دکترا/زبان و ادبیات عربی دکتر‬ اصغری 

دکتر افضلی

خانم دکتر شبستری

دکتر طهماسبی 

دکتر مقدسی

دکتر هادی نظری (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)

۹۵/‏۰۶/‏۲9 9 دفتر مدیر گروه